Terms & conditions

Translation is available upon request.

Algemene voorwaarden Brands Connected. Download als pdf

I- algemeen deel 1

  • Definities

“Diensten”: alle door BC te verlenen diensten, waaronder maar niet beperkt tot (communicatie) advies en bemiddeling bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen merken /adverteerders en Personalities;

“BC”: de onderneming Brands Connected, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72692618;

“Opdrachtgever”: de natuurlijke of rechtspersoon die een verzoek doet tot het aangaan van een Overeenkomst of met wie een Overeenkomst tot stand

“Overeenkomst”: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en BC die tot stand is gekomen op een wijze als hieronder bepaald;

“Voorstel”: de beschreven Diensten en de begroting van de aan die Diensten verbonden kosten en andere vergoedingen;

“Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van BC, alsmede op alle tussen Partijen gesloten Overeenkomsten.

2.2 Voor zover in tot BC gerichte aanbiedingen of aanvaardingen wordt verwezen naar andere (algemene) voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan door BC hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien evenwel enige andere algemene voorwaarden alsnog van toepassing zouden zijn, dan prevaleren deze Voorwaarden.

Artikel 3: Offertes en totstandkoming Overeenkomst

3.1 Zowel mondelinge als schriftelijke tarieven, aanbiedingen en offertes van BC zijn herroepelijk en vrijblijvend en binden haar niet, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Schriftelijke aanbiedingen zijn geldig voor de duur van 14 dagen te rekenen vanaf de dag van verzending, tenzij anders wordt aangegeven.

3.2 Overeenkomsten met BC komen tot stand wanneer de Opdrachtgever een offerte of Voorstel aanvaardt. Aanvaarding kan schriftelijk of mondeling plaatsvinden.

3.3 Indien de werkzaamheden van BC zijn aangevangen zonder voorafgaande schriftelijke vastlegging, is de inhoud van de aanbieding/het Voorstel samen met de inhoud van deze Voorwaarden bepalend voor de inhoud van de Overeenkomst.

3.4 Door BC opgegeven termijnen gelden uitsluitend als indicatieve termijnen en niet als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De Diensten worden BC naar beste inzicht en vermogen uitgevoerd. BC verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.

II- Bijzondere bepalingen voor bemiddelingsovereenkomsten

Het bepaalde in dit tweede hoofdstuk is uitsluitend van toepassing op Overeenkomsten die inhouden dat BC bemiddelend optreedt bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen Opdrachtgever, zoals een Personality, en een derde partij, zoals een merk of adverteerder. Een merk of de adverteerder wordt hierna: de Adverteerder genoemd. Een overeenkomst die tussen een Opdrachtnemer (zoals een Personality) en een Adverteerder tot stand komt, wordt hierna: Personality-Overeenkomst genoemd.

Artikel 4: Inhoud Overeenkomst en duur

4.1 Door het aangaan van een Overeenkomst geeft de Opdrachtgever aan BC een volledige volmacht om namens de Opdrachtgever in onderhandelingen te treden met Adverteerders en Personality-Overeenkomsten tot stand te brengen tussen de Opdrachtgever en deze Adverteerders, waar dan ook ter wereld, met betrekking tot communicatie en social media uitingen.

4.2 BC informeert Opdrachtgever over alle relevante aangelegenheden en correspondentie met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst, onderhoudt regelmatig contact met relevante merken etc. teneinde het succes van Opdrachtgever zoveel mogelijk positief te beïnvloeden en verplicht zich regelmatig overleg te voeren met Opdrachtgever omtrent alle activiteiten van BC voor Opdrachtgever.

4.3 De bemiddeling van BC geschiedt op basis van exclusiviteit. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen is het de Opdrachtgever dan ook niet toegestaan om zelf, dan wel door middel van anderen, dezelfde als de door BC op grond van de Overeenkomst te verrichten activiteiten/Diensten te ontplooien, ongeacht de merken, handels- en/of artiestennaam die door de Opdrachtgever wordt gebruikt of in gezet.

4.4 De duur van de Overeenkomst tussen partijen is minimaal een jaar en wordt steeds na afloop van een jaar stilzwijgend verlengd met nog een jaar. De Overeenkomst kan door Personality op elk moment worden opgezegd, met een opzegtermijn van een maand. Personality-Overeenkomsten die tijdens de duur van de 0vereenkomst zijn gesloten, blijven onverkort gelden.

Artikel 5: Werkwijze en betaling

5.1 Voorafgaand aan de te sluiten Personality-Overeenkomst(en) voert BC overleg met de Opdrachtgever. BC zal de verdere onderhandelingen, met inachtneming van de afspraken met de Opdrachtgever voeren. De uiteindelijke Personality-Overeenkomst zal tot stand komen tussen Opdrachtgever en de Adverteerder.

5.2 De Opdrachtgever machtigt BC om alle betalingen van Adverteerders te incasseren, teneinde het noodzakelijke overzicht te kunnen houden op overeengekomen inkomsten en (zo nodig) na instructie van Opdrachtgever op kosten van Opdrachtgever incassowerkzaamheden te (doen) verrichten.

Artikel 6: Vergoedingen en kosten

6.1 Als vergoeding voor de bemiddelingswerkzaamheden en andere Diensten van BC, heeft BC recht op een commissie bestaande uit een percentage van alle daadwerkelijk ontvangen bedragen uit de door bemiddeling van BC tot stand gekomen Personality-Overeenkomsten. De vergoedingen uit de Personality-overeenkomsten worden, tenzij anders overeengekomen, betaald aan BC, waarna BC deze bedragen, na aftrek van de overeengekomen bedragen qua commissie en/of kosten, doorbetaalt aan de Personality.

6.2 De hoogte van de betreffende commissie en eventuele overeengekomen kostenvergoedingen volgt/volgen uit het Voorstel en maakt/maken onderdeel uit van de Overeenkomst. Opdrachtgever is dus te allen tijde op de hoogte van de geldende financiële afspraken.

Artikel 7 Verplichtingen Opdrachtgever

Opdrachtgever zal BC volledig op de hoogte stellen van reeds lopende of verwachte te sluiten overeenkomsten of samenwerkingen die relevant kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder bijvoorbeeld aangegane exclusiviteitsafspraken etc.

7.1 Opdrachtgever zal zorgdragen voor deugdelijke facturen die aan alle wettelijke vereisten voldoen.

7.2 Opdrachtgever zal de aanwijzingen van BC met betrekking tot de correcte uitvoering van een Overeenkomst zo goed als mogelijk opvolgen. Elke onmogelijkheid tot nakomen van de gemaakte afspraken, van welke aard dan ook, zal de Opdrachtgever meteen aan BC mee delen.

7.3 Opdrachtgever verwijst partijen zoals Adverteerders die hem of haar benaderen rechtstreeks door naar BC. Opdrachtgever draagt er daarnaast zorg voor dat BC altijd genoemd wordt als contactpersoon voor social media samenwerkingen waaronder maar niet beperkt tot:

a- Vermelding in het profiel van de Instagram account van Opdrachtgever dat voor social media samenwerkingen contact moet worden opgenomen met BC, met vermelding van het mailadres Ella@brands-connected.com of info@brands-connected.com .

b- Vermelding op de website van Opdrachtgever dat voor social media samenwerkingen contact moet worden opgenomen met BC, met vermelding van het mailadres Ella@brands-connected.com of info@brands-connected.com .

7.4 Opdrachtgever zal BC regelmatig, maar in ieder geval minimaal 1 x per 3 maanden de Instagram-statistieken delen met BC.

7.5 Opdrachtgever geeft toestemming aan BC dat BC zijn of haar portret, zijn of haar biografische gegevens en eventuele statistieken onbeperkt kan gebruiken op social media en op de website van BC ter promotie van de Diensten van BC en Opdrachtnemers zo te kunnen presenteren aan potentiële Adverteerders.

Artikel 8: Afhandeling einde Overeenkomst

8.1 Indien deze Overeenkomst rechtsgeldig is geëindigd, om welke reden dan ook, zal Opdrachtgever naar behoren en beste kunnen uitvoering geven en blijven geven aan alle overeenkomsten, welke tijdens de duur van deze Overeenkomst met bemiddeling van BC zijn gesloten.

8.2 Indien Opdrachtgever binnen drie maanden na het einde van de Overeenkomst een contract sluit met een partij met wie BC reeds in onderhandeling was over een Personality-Overeenkomst voor Opdrachtgever, geldt dat BC recht heeft op eenzelfde commissie over de inkomsten uit dit contract, als wanneer het contract tijdens de Overeenkomst door bemiddeling van BC tot stand zou zijn gekomen. In een dergelijk geval zal Opdrachtnemer op eerste verzoek van BC een afschrift van het betreffende contract verstrekken.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 De Opdrachtgever is als zelfstandige vanuit fiscaal oogpunt verantwoordelijk voor de uitvoering van alle wettelijk verplichte bijdragen, premiebetalingen e.d. en vrijwaart BC in verband hiermee.

9.2 Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor de nakoming van de Personality-Overeenkomst. Opdrachtgever vrijwaart BC terzake van alle aanspraken van derden.

9.3 BC kan als bemiddelaar niet verantwoordelijk worden gehouden voor het betalingsgedrag van de Adverteerder. Niettemin zal BC na instructie haar uiterste zorg betrachten en zo gewenst voor kosten van de Opdrachtgever inspanningen leveren teneinde niet betaalde bedragen te (doen) incasseren.

9.4 Opdrachtgever vrijwaart BC nadrukkelijk van elke aanspraak die een derde op BC zou kunnen hebben als gevolg van een ondeugdelijke uitvoering van een Personality-Overeenkomst, of vanwege het niet afdragen van inhoudingen, belastingen etc.

III.            Bijzondere bepalingen voor marketingdiensten

Het bepaalde in dit derde hoofdstuk is uitsluitend van toepassing op Overeenkomsten waarbij BC communicatie en marketing adviezen of consultancy diensten levert.

Atikel 10: Prijzen

10.1 De vergoeding voor deze Diensten kan bestaan uit een honorarium, een commissie en/of kosten.

10.2 Alle prijzen van BC zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, een en ander tenzij anders aangegeven. Elke verandering van de factoren die op de prijs van BC van invloed is, waaronder kostprijzen, valutakoersen en heffingen of belastingen, kan BC doorberekenen aan Opdrachtgever.

10.3 Voorzover het honorarium is gebaseerd op een dag- of uurprijs, behoudt BC het recht voor dit tarief periodiek vast te stellen, waarbij geldt dat ook tijdens een lopende Overeenkomst het tarief kan worden verhoogd.

10.4 BC kan bepaalde kosten bij wijze van deelfacturatie en/of voorfacturatie bij de Opdrachtgever in rekening brengen, welke facturen moeten zijn voldaan alvorens BC diens werkzaamheden aanvangt respectievelijk voortzet, dan wel bedingen dat deze kosten rechtstreeks in rekening worden gebracht. Onder dergelijke kosten vallen in ieder geval de kosten voor productie-, exposure- en verspreidingshandelingen.

Artikel 11: Betaling

11.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

11.2 Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Opdrachtgever direct in verzuim, zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van verzuim is de Opdrachtgever over de hoofdsom de wettelijke handelsrente vermeerderd met 2% verschuldigd. Indien ook na een aanmaning betaling uitblijft zijn alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd die tenminste 15% van het declaratiebedrag zijn met een minimum van € 150,–. Indien door BC, uit coulanceoverwegingen of anderszins, aan Opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

IV. Algemeen deel 2

Artikel 12 Opschorting en beëindiging

12.1 Ieder der partijen is gerechtigd de Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van de andere partij, alsmede in het geval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de andere partij.

12.2 BC is gerechtigd de tussen Partijen gesloten overeenkomst(en) zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, door ontbinding of opzegging, indien de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan diens contractuele verplichtingen.

12.3 Bij tussentijdse beëindiging is de Opdrachtgever verplicht tot vergoeding van de tot op dat moment door BC gemaakte kosten, voorgeschoten bedragen en het op dat moment verschuldigde honorarium, onverminderd het recht van BC op schadevergoeding.

12.4 In geval van beëindiging, door ontbinding van de Overeenkomst wegens een tekortkoming aan de zijde van BC, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen BC reeds heeft geleverd en/of heeft verricht. De op het moment van ontbinding verschuldigde bedragen zijn direct opeisbaar en kunnen niet worden aangewend ter verrekening van enige vordering die de Opdrachtgever heeft op BC.

12.5 De Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting of verrekening.

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten

13.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, komen alle uit de Overeenkomst voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder met name maar niet beperkt tot het auteursrecht, toe aan BC. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend BC daartoe bevoegd.

13.2 De Overeenkomst en deze Voorwaarden kunnen slechts de verlening van een licentie voor het gebruik van intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd materiaal voor de Opdrachtgever opleveren. Een rechtsgeldige overdracht van intellectuele (of industriële) eigendomsrechten kan onder deze Voorwaarden nimmer tot stand komen en is geenszins de intentie van BC.

13.3 Enige licentie geschiedt onder opschortende voorwaarde van betaling van opeisbare betalingsverplichtingen. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan over deze licentie een sublicentie te verlenen, tenzij BC hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.

13.4 Tenzij anders overeengekomen, behoort het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, merkrechten, auteursrechten etc. niet tot de Diensten van BC. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.

13.5 Opdrachtgever vrijwaart BC ter zake van alle inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden voor zover deze inbreuk verband houdt met of voortvloeit uit de Opdracht van Opdrachtgever.

13.6 Tenzij anders overeengekomen blijven de in het kader van de Overeenkomst of Voorstel door BC tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van BC, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Artikel 14: Geheimhouding

14.1 Partijen zijn over en weer geheimhouding verschuldigd ten aanzien van de door hen ter beschikking gestelde gegevens, informatie, de werkzaamheden en het werk (waaronder van de BC afkomstige ideeën, adviezen, concepten en andere voorstellen) voor zover deze naar hun aard vertrouwelijk zijn en/of hebben te gelden als beschermd door enig recht van intellectuele eigendom, één en ander voor zover niet anders is bepaald in deze Voorwaarden en/of niet anders door Partijen schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 15: Schade en aansprakelijkheid

15.1 BC geeft geen garanties op omzet, winst, aantallen volgers, likes en soortgelijke uitingen op social media, aantal bezoekers, offertes, aanvragen of contacten of andere omzet-gerelateerde zaken voortvloeiend uit welk product dan ook. BC kan om die reden dan ook niet aansprakelijk worden gesteld dan wel in gebreke worden gesteld voor/door tegenvallende verkoopresultaten of andere omzet-gerelateerde resultaten, voortvloeiend uit de geleverde Diensten of producten van BC.

15.2 BC is alleen aansprakelijk voor schade indien deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de zijde van BC. Indien BC aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een Overeenkomst. BC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

15.3 Indien BC aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd en bij gebreke van volledige betaling van de schade door een verzekeringsmaatschappij is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot de daadwerkelijk door BC ontvangen vergoeding voor het (gedeelte van de) dienstverlening waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

15.4 De Opdrachtgever vrijwaart BC voor alle aanspraken van derden (inclusief de klanten van de Opdrachtgever) die verband houden met de Diensten. Deze vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die BC in verband met een dergelijke lijdt of maakt.

Artikel 16: Overmacht

16.1 BC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van een aan haar niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen. Onder een overmachtstoestand van BC wordt verstaan elke van de wil van BC onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens Opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van BC kan worden verlangd.

16.2 Indien er sprake is van overmacht, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. In het geval dat de overmacht slechts van tijdelijke aard is, zal BC alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de Opdrachtgever en BC geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Voor het overige geldt dat Opdrachtgever de Overeenkomst in het geval van overmacht niet kan ontbinden.

Artikel 17 Slotbepalingen

17.1 Indien één of meer bepalingen van deze algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverlet. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval door BC vervangen met een bepaling die het dichtst komt bij wat BC naar haar inzicht bij het opstellen van de Voorwaarden op dat punt voor ogen had.

17.2 Op alle Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam is uitsluitend bevoegd in geval van geschillen tussen Opdrachtnemer en BC, tenzij de wet anders voorschrijft.